Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden S&E EVENTS B.V.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden S&E EVENTS B.V. worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen S&E EVENTS B.V. en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van S&E EVENTS B.V.

1.3 Evenement: Hieronder worden alle geoffreerde activiteiten van S&E EVENTS B.V. bedoeld.

1.4 Opdrachtnemer: S&E EVENTS B.V. gevestigd en kantoor houdende Jan Tooropstraat 50, 1062 BN te Amsterdam.

1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met S&E EVENTS B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

1.6 Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en S&E EVENTS B.V. tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het organiseren en uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en S&E EVENTS B.V.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij op schrift zijn gesteld en door beide partijen akkoord zijn bevonden en ondertekend. Indien de opdrachtgever of derden gebruik maken van eigen algemene voorwaarden die (op een onderdeel) strijdig zijn met deze voorwaarden, dan prevaleren deze algemene voorwaarden (op strijdige onderdeel).

2.2 Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

2.3 De Algemene Voorwaarden S&E EVENTS B.V. worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op onze website.

2.4 S&E EVENTS B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten.

2.5 Op overeenkomsten aangegaan door S&E EVENTS B.V. zijn nimmer algemene bepalingen of voorwaarden van wederpartij van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging. Met een getekende overeenkomst wordt een verplichting aangegaan.

3.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Bij uitvoering van opdrachten worden vrijwilligers betrokken.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
5.1 Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen, tenzij anders afgesproken. 

5.2 Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u dat herinneren in de informatiemail voorafgaand aan de activiteit. Op de bevestiging (en tevens digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden.  

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarde
6.1 Annuleren tot 1 maand vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 75% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten, tenzij anders afgesproken.

6.2 Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen, tenzij anders afgesproken.

6.3 Annuleren kan alleen via Projectmanager Nick van Teeffelen.

6.4 Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neemt u dan s.v.p. contact op met Projectmanager Nick van Teeffelen.

6.5 De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als wederpartij.

Artikel 8: Overmacht

8.1 S&E EVENTS B.V. houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmacht situaties.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de activiteit wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door S&E EVENTS B.V. niet vermeden kan worden en deze niet, op grond van de wet de overeenkomst of maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen.

8.3 In de hierboven genoemde gevallen is S&E EVENTS B.V. gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat S&E EVENTS B.V. in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en klachten

9.1 S&E EVENTS B.V. en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar het door S&E EVENTS B.V. te organiseren evenement of activiteit plaatsvindt, kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden, tenzij anders vermeld.

9.2 Deelname aan evenementen, georganiseerd door S&E EVENTS B.V., geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de door hem noodzakelijk geachte verzekeringen.

9.3 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor door deelnemer en/of derden geleden schade op welke wijze dan ook verband houdende met het evenement.

9.4 S&E EVENTS B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

9.5 Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

9.6 De deelnemer is verplicht de organisatie te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de organisatie geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

Artikel 10: Gedragsregels

10.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van S&E EVENTS B.V. ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteiten. Tevens dient deelnemer de gedragsregels te respecteren welke S&E EVENTS B.V. nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de overeenkomst.

10.2 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijden is verplicht.

10.3 Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na het evenement correct te gedragen.

10.4 Tijdens onze evenementen is het voor het publiek verboden het wedstrijdveld te betreden zowel vooraf, tijdens, als na afloop van de wedstrijd.

10.5 Het is voor het publiek en de deelnemers verboden om te slaan en/of te schoppen tegen de in de desbetreffende accommodatie geplaatste wanden, borden, deuren en beplating.

10.6 Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met materialen.

10.7 Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

10.8 S&E EVENTS B.V.  behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders/voogd hiervan vooraf verwittigd.

Artikel 11: Accommodaties

11.1 S&E EVENTS B.V. streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties.

11.2 Indien mogelijk zal S&E EVENTS B.V. haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie.

11.3 S&E EVENTS B.V. behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Artikel 12: Portrecht

12.1 De deelnemer/ster verleent bij voorbaat toestemming aan de S&E EVENTS B.V. voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto´s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer/ster zichtbaar is.

12.2 Alle audio en/of visuele opnames door S&E EVENTS B.V. ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van S&E EVENTS B.V.

12.3 Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men S&E EVENTS B.V. het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van S&E EVENTS B.V. 

Artikel 13: Klachten

Eventuele klachten dienen binnen vijf (5) dagen na het sportkamp via e-mail (info@sportenfunkampen.nl) te gebeuren.

Artikel 14: Overig

14.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

14.2 Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.

14.3 Medicijngebruik: Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

14.4 Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door Pancratius bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Pancratius gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

14.5 Deelnemers moeten hun voorwerpen/kledij naamtekenen. Dit is belangrijk bij verlies. Verloren voorwerpen kunnen worden afgehaald bij de Projectmanager Nick van Teeffelen.

14.6 Het melden van bijzonderheden: Als je een Pancratius voetbalkamp wil gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven.

14.7 Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten. 

14.8 Al onze sportkampen worden in het Nederlands gegeven. Om een vlot verloop van het sportkamp en een maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen, wordt er verwacht dat elke deelnemer over een basiskennis Nederlands beschikt en kan communiceren in het Nederlands.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen.

15.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.